Warning: Undefined array key "options" in /home/platne/serwer143159/public_html/autoinstalator/rzesawrzese.pl/wordpress1390/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
Regulamin salonu - rzęsa w rzęse. - Joanna Grygo

tel. +48 664 762 216 | Pn-Pt: 8:30 – 20:30 So: 9:00 – 15:00

tel. +48 664 762 216 | Pn-Pt: 8:30 – 20:30 So: 9:00 – 15:00

Regulamin salonu

Regulamin świadczenia usług w salonie „Rzęsa w rzęsę. Joanna Grygo”

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania i świadczenia usług w salonie „rzęsa w rzęse. Joanna Grygo”, a zarazem prawa i obowiązki Pracownika i Kupującego.

I. Słowniczek

 1. „Salon” – określa gabinet prowadzony przez Joannę Grygo w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej „rzęsa w rzęsę. Joanna Grygo” przy ul. Władysława IV 47 81-384 Gdynia NIP 8442228193 REGON 221490651.
 2. „Cennik” – aktualny cennik zawierający ceny Zabiegów Salonu. Kwoty podane w cenniku są ceną brutto podaną w polskich złotych. Niektóre ceny zabiegów są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta.
 3. „Zabieg” – określa usługę dostępną dla Klientów w aktualnej ofercie Salonu.
 4. „Klient” – osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych. Dopuszcza się obsłużenie w charakterze Klienta osoby małoletnie powyżej 16 roku życia w obecności rodzica lub przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej oraz za wyraźną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna osoby małoletniej oraz za wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna osoby małoletniej zgody na przetwarzanie danych małoletniego Klienta. Przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej zobowiązany jest do wyrażenia zgody na wykonanie Zabiegu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby małoletniej w formie pisemnej i pozostawienia ich w Salonie. Dokumenty zgody dołączone zostają do dokumentacji Klienta Salonu. Salon zastrzega sobie prawo odmowy do wykonania zabiegu w przypadku osób o niepełnej zdolności do czynności prawnych bądź osoby, która wzbudza wątpliwości co do dostatecznego zrozumienia przedsiębranych czynów. 
 5. „Pracownik” – określa pracownika lub osobę współpracującą z Salonem na podstawie umowy zlecenia, umowy typu b2b, umowy kontraktowej.
 6. „Dokumenty” – dokumentacja niezbędna do klasyfikacji Klienta do zabiegów oferowanych przez Salon. Klient jest zobowiązany do podpisania „Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem”, wypełnienia „Karty Klienta”, „Karty dedykowanej do określonego zabiegu”, „Zgody na przetwarzanie danych osobowy”, „Zgody na komunikację telefoniczną/mailową” oraz innych wymaganych przez przepisy z zakresu danych osobowych oraz „Karty tematycznej” dotyczącej konkretnego zabiegu.  W przypadku rejestracji Klienta za pomocą serwisów online za Dokumenty przyjmuje się również Kartę Klienta wypełnioną przy użyciu aplikacji internetowej „Beauty Check”.
 7. „Regulamin” – procedura dotycząca zasad odbywania i świadczenia Zabiegów w Salonie.
 8. „Reklamacja” – wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z wykonanej Usługi.
 9. „Właściciel Salonu” – Pani Joanna Grygo działająca w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej „rzęsa w rzęsę. Joanna Grygo” przy ul. Władysława IV 47 81-384 Gdynia NIP 8442228193 REGON 221490651.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa korzystanie przez Klientów z Zabiegów Salonu oraz zasady funkcjonowania Salonu wraz z obowiązkami Klientów oraz Pracowników. 
 2. Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Przed przystąpieniem do zabiegu Salon przedstawia Klientowi niniejszy Regulamin, po przeczytaniu którego Klient wypełnia „oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem”. W przypadku braku podpisania ww. oświadczenia Salon traktuje przystąpienie Klienta do Zabiegu za równoznaczne z wyrażeniem zgody wobec postanowień Regulaminu.
 3. W przypadku odmowy podpisania przez Klienta „oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem” pracownik Salonu może odmówić wykonania Zabiegu.
 4. Do dokonania zapisu na Zabieg wymagane jest podanie przez Klienta numeru telefonu kontaktowego oraz imienia i nazwiska. Klient nie może umówić wizyty ani skorzystać z oferty Salonu anonimowo ani pod pseudonimem i zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych osobowych. Odmowa podania tych danych jest jednoznaczna z rezygnacją z Zabiegu. Numer telefonu Klienta jest wymagany do podania w celu późniejszego potwierdzenia wizyty przez Pracownika Salonu.
 5. Salon świadczy Zabiegi przy ul. Władysława IV nr 47 w Gdyni, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-20:30 zaś w soboty w godzinach 9:00 do 15.30. Zakres świadczonych Zabiegów jest określony cennikiem dostępnym w Salonie oraz na stronie internetowej Salonu, jak i na profilu Salonu w aplikacji booksy.pl.
 6. W dni świąteczne, dni ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Salon jest nieczynny. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas, takimi jak między innymi nieobecność pracownika absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu i inne).
 7. Płatności w Salonie są akceptowane przy użyciu form:  płatność gotówką w kasie lub przelew BLIK. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub fakturę. O woli otrzymania faktury należy poinformować pracownika Salonu zanim wystawi paragon za przeprowadzony Zabieg. W przypadku woli otrzymania faktury należy wcześniej przesłać dane na jakie ma być wystawiona faktura. Czas wydania faktury jest uzgadniany indywidualnie z Klientem.
 8. Na terenie Salonu Klientom i Pracownikom zabrania się: wprowadzania zwierząt, palenia artykułów tytoniowych, używania e-papierosów i innych wyrobów podobnych przedmiotowo (typu: ICOS, CBD), spożywania produktów spożywczych bez wyraźnych zaleceń medycznych, spożywania alkoholu. Wszelkie szkody wynikłe z powodu złamania powyższego zakazu obciążają naruszyciela.
 9. Klienci zobowiązani są od osobistego stawiennictwa na umówiony Zabieg, bez towarzystwa jakichkolwiek osób towarzyszących. 
 10. Na terenie Salonu dzieci Klienta pozostają pod nadzorem Klienta lub osoby, która je wprowadziła. Salon nie ponosi odpowiedzialności za los dzieci pozostawionych bez opieki Klienta bądź opiekuna. Za zniszczenia, uszkodzenia czy wszelkie szkody dokonane na mieniu Salonu bądź Klientów Salonu, dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.  
 11. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu. Salon informuje, że ostateczna wysokość szkód zostanie oszacowana po przeprowadzeniu analizy zniszczeń przez Joannę Grygo bądź przybraną przez nią osobę.

III. Obowiązki Klienta

 1. Przy pierwszej wizycie Klienta w Salonie prosimy o samodzielne wypełnienie przez Klienta „Karty klienta”, która będzie zawierała jego podstawowe dane, w tym dane osobowe oraz zgody na przetwarzanie danych przez Salon. Wszelkie informacje konieczne do uzupełnienia są podawane w celu prawidłowego dobrania środków koniecznych do przeprowadzenia zabiegu, zaś Klient obowiązany jest do aktualizowania Karty Klienta według swojej najlepszej wiedzy. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem ustny wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia Zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Z przebytego wywiadu Pracownik Klienta sporządza notatę załączoną do dokumentacji Klienta. 
 2. Klienci są zobowiązani do szczegółowego zaplanowania i umówienia określonego celu swojej wizyty. W Salonie wykonuje się wyłącznie umówione i zaplanowane wcześniej Zabiegi. Rezerwując termin na Zabieg należy zapoznać się z przeciwskazaniami do wykonania Zabiegu widocznych w załączniku nr 1 oraz w zakładce „Usługi” na stronie internetowej Salonu.
 3. Klienci są zobowiązani do terminowego i punktualnego stawiennictwa na określone Zabiegi. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem Zabiegu o czas spóźnienia, a koszt wykonania Zabiegu nie ulega zmianie. Spóźnianie Klienta nie wydłuża czasu trwania zaplanowanego Zabiegu, a każdy kolejny Klient rozpocznie odbywanie swojej wizyty terminowo. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie na numer telefonu (+48) 664-762-216 niezwłocznie przed planowanym Zabiegiem. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) Klient musi liczyć się z odmową wykonania Zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu na wykonanie Zabiegu.
 4. Ze względów zdrowotnych i względów bezpieczeństwa, niezależnie od „Karty Klienta” Klient jest zobowiązany wypełnić „Karty dedykowanej do określonego zabiegu” jeżeli wykonywany jest specjalistyczny zabieg wymagający odrębnej dokumentacji. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem ustny wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia Zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Z przebytego wywiadu Pracownik Klienta sporządza notatę załączoną do dokumentacji Klienta. 
 5. W przypadku powzięcia przez Pracownika Salonu wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta, zdobytych na podstawie własnych spostrzeżeń lub na podstawie informacji udzielonych przez Klienta, Pracownik może odmówić wykonania umówionego z Klientem Zabiegu. Takie samo uprawnienie przysługuje Pracownikowi w przypadku jawnego bagatelizowania przez Klienta udzielonych zaleceń pozabiegowych.
 6. Ze względów na obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych Klient może wypełnić „oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych”, „zgody na kontakt telefoniczny/mailowy” w celu umożliwienia pracownikom Salonu kontaktu z Klientem. Wszystkie dokumenty są przechowywane w bezpieczny sposób i zgodny z normami prawnymi. Klient w każdej chwili ma prawo do wglądu do swoich danych i do zażądania usunięcia tych danych.
 7. Niezależnie od obowiązków wymienionych w punkcie III.4 Regulaminu Klienci przed rozpoczęciem Zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia Zabiegu. Przykładowe informacje powinny obejmować przynajmniej informacje wymienione w załączniku nr 1. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji Pracownicy Salonu i Salon są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Klientów pozostawione w Salonie podczas wykonywania Zabiegu. W przypadku pozostawienia przez Klientów rzeczy osobistych w Salonie zostaną one przechowane przez okres dwóch tygodni od dnia znalezienia. Po upływie tego terminu wszystkie pozostawione rzeczy zostaną wyrzucone.  
 9. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 10. Klienci są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Salonu.

IV. Obowiązki Salonu

 1. W trakcie wykonywania Zabiegu Klient ma zapewnioną wyłączność uwagi Pracownika wykonującego Zabieg.
 2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przeprowadzania Zabiegu zgodnie z obowiązującymi procedurami, przy użyciu odpowiednich do zabiegu materiałów które zachowują świeżość na podstawie dat przydatności do użycia podawanych przez producentów, w odpowiednim do Zabiegu czasie a także po uprzednich szkoleniach praktycznych i przygotowaniu merytorycznym.
 3. W Salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia-Państwowy Zakład Higieny. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji i sterylizacji. Blaty i fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania. Do dezynfekcji dłoni stosowane są preparaty do dezynfekcji skóry
 4. Zabiegi są przeprowadzane z użyciem materiałów jednorazowego użytku jak: waciki, ręczniki papierowe w przypadku zabiegów manicure, pedicure, patyczki i chusteczki higieniczne, rękawiczki, wata, lignina, podkładki, folie zabiegowe, klapki, bielizna jednorazowa, flizelina zabiegowa, igły, skalpele oraz sterylnych narzędzi kosmetycznych
 5. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem ustny wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Z przebytego wywiadu Pracownik Klienta sporządza notatę załączoną do dokumentacji Klienta.
 6. Pracownicy dopuszczeni do pracy posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia.
 7. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Salonu,  przestrzegania przepisów BHP i ppoż. Pracownicy są przeszkoleni z aktualnie obowiązujących przepisów BHP i procedur obowiązujących w salonie.
 8. Pracowników Salonu zobowiązuje się do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wykluczenia posiadania przez nich wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klienta na uszczerbek na zdrowiu.
 9. Pracownicy Salonu posiadający otwarte rany, skaleczenia bądź sączące się zmiany skórne które nie dają się zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta są wyłączeni od świadczenia Zabiegów w Salonie do czasu całkowitego wyleczenia.
 10. Wszyscy Pracownicy Salonu przed przystąpieniem do wykonania zabiegu obowiązani są sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbanie o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych, ochronnych oraz odpowiedniego stanu narzędzi. Zabiegi mogą zostać wykonane tylko przy użyciu zdezynfekowanych narzędzi.
 11. Przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu Pracownik zobowiązany jest do dezynfekcji własnych rąk oraz stanowiska pracy. Czynności te powtarzane są przez Pracownika za każdym razem w czasie wykonywania Zabiegu, jeśli przerwana zostanie jego ciągłość. 
 12. Salon nie posiada własnego Parkingu. Wzdłuż wejścia do Salonu znajduje się płatny parking. Przed umówieniem się na Wizytę oraz przyjazdem do Salonu Klient powinien mieć ten fakt na uwadze oraz odpowiednio zaplanować czas przyjazdu aby stawić się na wizytę punktualnie.

V. Ceny 

 1. Za wykonane Zabiegi obowiązują ceny według cennika dostępnego na stronie internetowej Salonu oraz na stronie internetowej w zakładce odnoszącej się do oferty Zabiegów Salonu.
 2. Niezależnie od daty zapisania się na Zabieg dla wykonywanego Zabiegu aktualną ceną jest zawsze cena obowiązującą w  dniu wykonywania Zabiegu.
 3. Ceny Zabiegów według cennika są ustalone na podstawie kosztów zużycia materiałów, stopnia trudności i odpowiedzialności oraz za czas wykonywania Zabiegu. Przedłużenie czasu trwania Zabiegu ze względu na specjalne wymagania Klienta nieprzewidziane w planie przebiegu Zabiegu ze względu na jego charakter, skutkują podwyższeniem ceny.
 4. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem Zabiegu o czas spóźnienia, a koszt wykonania Zabiegu nie ulega zmianie.

VI. Zapisy na Zabiegi

 1. Klienci mają możliwość zarezerwowania Zabiegów: telefonicznie, bezpośrednio w recepcji Salonu w godzinach pracy Salonu oraz za pośrednictwem strony internetowej www.rzesawrzese.pl bądź aplikacji Booksy.
 2. W przypadku zarezerwowania przez Klienta terminu Zabiegu przez stronę bądź przy użyciu aplikacji w zakresie przetwarzania danych osobowych, powiadomień sms, pobierania kaucji poprzedzającej Zabieg Klient podlega bezpośrednio regulaminom przewidzianym przez Administratora strony internetowej www.rzesawrzese.pl i aplikacji Booksy.
 3. W przypadku zarezerwowania przez Klienta Zabiegu telefonicznie bądź bezpośrednio w recepcji Salonu Salon w dniu poprzedzającym Zabieg przypomina się Klientowi o umówionej wizycie za pośrednictwem wiadomości SMS na podany przez Klienta numer telefonu. Salon zastrzega, że z przyczyn niezależnych od siebie mogą wystąpić opóźnienia lub braki powiadomień wysyłanych za pośrednictwem wiadomości SMS.
 4. Klient po zarezerwowaniu Zabiegu telefonicznie bądź bezpośrednio w recepcji Salonu i podjęciu  kolejno decyzji o rezygnacji zobowiązany jest do poinformowania Salonu o tej rezygnacji. Rezygnację należy złożyć z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem za pośrednictwem SMS lub telefonicznie. 
 5. Klient jest uprawniony do zarezerwowania Zabiegu w Salonie prowadzonego przez konkretnego Pracownika Salonu, pod warunkiem, że dany Pracownik został przeszkolony i wykonuje zamówiony przez Klienta Zabieg. Salon zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego specjalisty.

VII. Zabiegi

 1. Zasadniczą działalność Salonu stanowią Zabiegi opisane w ofercie Salonu na stronie internetowej Salonu oraz na stronie internetowej i aplikacji w zakresie stylizacji rzęs, stylizacji brwi, stylizacji paznokci (manicure i pedicure) oraz zabiegi kosmetyczne. Pracownicy Salonu nie podejmują się wykonywania innych Zabiegów, nawet na specjalne życzenie Klienta. 
 2. Wszystkie narzędzia są dezynfekowane i sterylizowane według standardów ustalonych przez Stację sanitarno-epidemiologiczną (SANEPID). Pozostałe rzeczy wykorzystywane do Zabiegów stanowią przedmioty jednorazowego użytku i należą do nich: waciki, czepki, chusteczki, szczoteczki, aplikatory welurowe, płatki kosmetyczne, waciki bezpyłowe, ręczniki do pedicure, worki do pedicure, kapturki do pedicure, płatki żelowe, microbrushe, kartridże do PMU oraz mezoterapii mikroigłowej, igły do mezoterapii, prześcieradła kosmetyczne, pilniki są zapakowane w bezpieczny pakiet, polerki. Stoły, blaty, fotele, podłogi, klamki do drzwi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 3. Salon nie wykonuje zabiegu uzupełniania stylizacji rzęs, które nie były uprzednio wykonane przez pracownika Salonu. Wyjątkiem jest poprawnie wykonana uprzednia stylizacja. Pracownik Salonu ma prawo ściągnąć pozostałości poprzedniej aplikacji, która nie została wykonana przez żadnego Pracownika Salonu, jeżeli stwierdzi, że nie są one wykonane poprawnie. 
 4. Każdorazowo przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik wykonuje specjalistyczną diagnozę problemu z jakim zgłosił się Klient. Klient jest zobowiązany do udzielenia rzetelnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących przeciwwskazań dotyczących stanu zdrowia. 
 5. Przed wykonaniem Zabiegu Klient zostaje zapoznany przez Pracownika z przeciwwskazaniami, możliwymi skutkami ubocznymi, zaleceniami po zabiegowymi oraz możliwymi do osiągnięcia efektami w jego indywidualnym przypadku. Klient ma możliwość nieograniczonego zadawania pytań Pracownikom na temat planowanego Zabiegu przed jego wykonaniem, a przystępując do Zabiegu oświadcza, że ma pełną świadomość przekazanych mu informacji i zaleceń oraz że je akceptuje. 
 6. W indywidualnych przypadkach obejmujących szczególne kwestie zdrowotne lub zabiegi wymagające dodatkowych klasyfikacji, Pracownik może poprosić Klienta o wypełnienie dokumentu „Dodatkowego oświadczenia”. W wypadku odmowy Klienta na wypisanie odpowiedniej dokumentacji Pracownik ma prawo odmówienia wykonania Zabiegu. 
 7. Wraz z rozpoczęciem wcześniej umówionej Wizyty, Klient zobowiązuje się do zachowywania się w sposób spokojny, pozwalający Stylistce prawidłowo wykonać dany Zabieg. Szczególną uwagę poświęca się na zabieg stylizacji rzęs – Klient zobowiązany jest do spokojnego leżenia, bez otwierania oczu. Zabrania się Klientowi korzystania z telefonu podczas wykonywanego zabiegu.

VIII. Reklamacje

 1. Salon zapewnia Klientom możliwość zgłoszenia Reklamacji wobec wykonanego Zabiegu.
 2. Podstawą pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji jest wykazanie przez Klienta okoliczności, że reklamowany Zabieg został wykonany w Salonie. 
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, jeśli wina za wadę Zabiegu leży po stronie Pracowników Salonu. Do poprawki nie kwalifikują się reklamacje Zabiegów, po których Klient nie zastosował się do zaleceń Pracownika Salonu.
 4. W treści reklamacji należy podać dane osobowe, które zostały użyte do wypełniania karty zabiegowej oraz aktualny adres oraz numer telefonu. Nadto obowiązkowe jest zamieszczenie opisu zaistniałej wady oraz wskazanie w jaki sposób realizowane były zalecenia pozabiegowe. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w formie tożsamej do zgłoszonej Reklamacji.
 5. Warunkiem rozpatrzenia Reklamacji jest osobiste stawiennictwo Klienta w Salonie w celu weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego oraz stworzenia dokumentacji fotograficznej przez Pracowników Salonu.
 6. Reklamacja może zostać złożona w formie:
  a) ustnej, telefonicznej, poprzez wiadomości SMS na numer 667 762 216,
  b) pisemnej, złożonej osobiście na terenie Salonu lub nadana listem poleconym na adres Salonu w terminie do 3 dni roboczych.
 1. Salon nie wykonuje zabiegów reklamacyjnych w zakresie stylizacji paznokci w przypadku mechanicznego uszkodzenia paznokcia przez Klienta ani za mechaniczne uszkodzenie Zabiegów wykonanych na paznokciach, na skutek czego nastąpiło złamanie paznokcia lub odprysk lakieru.
 2. Reklamacje związane ze stylizacją rzęs przyjmujemy w terminie 3 dni od wykonania Zabiegu. 
 3. Salon nie wykonuje zabiegów reklamacyjnych w zakresie stylizacji rzęs w przypadku mechanicznego uszkodzenia rzęs przez Klienta (np. samodzielne wyrywanie i zdejmowanie rzęs przez Klienta), bądź niezastosowania się przez Klienta do zaleceń pozabiegowych (np. pomalowanie rzęs tuszem do rzęs, stosowanie w okolicy oczu kosmetyków bazujących na olejach itp.).
 4. Reklamacje złożone w terminie będą rozpoznawane niezwłocznie przez właściciela Salonu. W przypadku uznania zasadności zgłoszonej reklamacji właściciel Salonu podejmie decyzję o osobie wyznaczonej do wykonania poprawki Zabiegu.
 5. Poprawki Zabiegów wynikające z pozytywnie rozpatrzonej Reklamacji wykonuje się w Salonie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania reklamowanego Zabiegu, lub dłuższym, jeżeli w obecnym czasie w Salonie nie będzie żadnego Specjalisty, który będzie mógł podjąć się wykonania poprawki. Jeżeli z winy Klienta zabieg poprawkowy nie będzie mógł się odbyć w przeciągu 3 dni od wykonania reklamowanego Zabiegu, Salon nie ma obowiązku wykonania darmowej poprawki w innym terminie.