tel. +48 664 762 216 | Pn-Pt: 8:30 – 20:30 So: 9:00 – 15:00

tel. +48 664 762 216 | Pn-Pt: 8:30 – 20:30 So: 9:00 – 15:00

Polityka Prywatności

 

 1. Polityka prywatności i Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług oferowanych przez Salon rzęsa w rzęse. Joanna Grygo podczas bytności użytkownika na stronie internetowej www.rzesawrzese.pl .

Administratorem danych osobowych jest Joanna Grygo, działająca w ramach prowadzonej działalności Gospodarczej rzęsa w rzęse. Joanna Grygo, pod adresem ul. Władysława IV 47/U4, 81-384 Gdynia . 

Powyżej wskazane dane są również danymi, pod które możecie Państwo kierować żądania i skargi. Możecie się Państwo skontaktować również poprzez :

 1. Adres email: salon@rzesawrzese.pl
 2. Numer telefonu: +48 664-762-216
 1. Jakie dane osobowe zbieramy?

W związku z używaniem przez Państwa strony www.rzesawrzese.pl zbieramy informacje o ilości wejść na stronę.

W przypadku kontaktu za pośrednictwem naszej strony lub profilu w wybranych portalach społecznościowych, przetwarzanie danych osobowych podlega wyłącznie zasadom przetwarzania danych osobowych firmy, które są operatorem danego portalu społecznościowej.

Jednocześnie zaznaczamy, że strona internetowa nie są przeznaczone dla dzieci, w związku z czym nie gromadzimy danych dotyczących dzieci, o ile wiemy, że mamy do czynienia z takimi danymi. Przyjmuje się, że dane podane przez Użytkownika, są danymi osoby której dotyczą.

 1. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Wskazujemy, że przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawem telekomunikacyjnym oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanym dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”. Dane osobowe przetwarzane są na obszarze EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu i na podstawie:

 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów w oparciu o art. 6 ust 1 lit f) RODO – w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 1. Tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, które obejmują w szczególności raportowanie, badania marketingowe, rozwój oferty i prace rozwojowe;
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji;
 3. Wsparcie obsługi w sposób dostosowany do potrzeb wynikających z wniosków Klientów.
 4. Umożliwianie, wzbogacanie i personalizacja doświadczeń korzystania z naszych usług cyfrowych udostępnianych poprzez stronę internetową, portale mobilne i aplikacje;

Dane te są zbierane w sposób zautomatyzowany, a zatem podkreślamy, że użytkownik nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. 

 1. Komu przekazujemy dane i jak długo je przechowujemy?

Dane zebrane w powyższy sposób możemy przekazać dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz zaktualizowany i dostępny w siedzibie. Będą to przede wszystkim firmy Google Analytics oraz Facebook. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat – czyli do czasu wykorzystania analiz danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto:

 • Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Możemy przekazać dane osobowe naszym ubezpieczycielom w przypadku zgłoszenia lub potencjalnego zgłoszenia roszczenia wobec nas.
 • Jeżeli będziemy sprzedawać lub nabywać jakąkolwiek firmę lub aktywa, możemy ujawnić przechowywane przez nas dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub kupującemu zainteresowanemu taką firmą lub aktywami. Jeżeli nasza spółka lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią (lub zostaną objęte reorganizacją wewnątrz naszej grupy korporacyjnej), przechowywane przez nas dane osobowe wejdą w skład przekazywanych aktywów.
 • Możemy przekazać Państwa dane osobowe stronom trzecim jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia takich danych lub podzielenia się nimi, aby spełnić jakiekolwiek wymogi prawne (również w związku z nakazem sądowym) lub w celu wyegzekwowania lub wprowadzenia w życie jakichkolwiek porozumień zawartych z Państwem lub Państwa dotyczących (w tym porozumień pomiędzy Państwem a nami (lub jedną lub większą liczbą naszych spółek zależnych)); lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa lub prawa własności lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników lub innych stron trzecich.
 • Możemy dzielić się danymi anonimowymi lub zbiorczymi (takimi jak zbiorcze dane statystyczne lub inne dane anominizowane) ze stronami trzecimi.
 1. Państwa prawa

Na zgłoszenia odnośnie realizacji Państwa praw Administrator danych osobowych odpowie bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia. Wszystkie żądania prosimy o zgłaszanie na dane Administratora ujawnione w niniejszej polityce.

Art. 15 RODO Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • dostęp do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowychJest to prawo do sprostowania bądź uzupełnienia Państwa danych osobowych.
Art. 17 RODO Prawo do usunięcia danych osobowych

Macie Państwo prawo prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym poinformuje.

Art. 18 Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujecie prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądacie ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie.
Art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Art. 20 Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych

Macie prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możecie Państwo również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio wasze dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Prawo do cofnięcia zgody 

Możecie Państwo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do zgłoszenia skargi organowi nadzorczemu 

Macie Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) mieszczący się przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Szczegółowe wytyczne w zakresie wymogów formalnych skargi znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/83/155

 1. Aktualizacje Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.